Editorial Team

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief:

Bd. Shanty Natalia, SST., S.Keb., M.Kes

Editor:

Noviyanti Kartika Sari, S.KM